Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. i?q

«fe-volgende toebereidzels tot zyne begraafnis» Een fcbriklyke toeftand ! ■

Kort voor dat zyne begraafnis zon plaats hebben , vestigde hy, eenzaam in de kist liggende, zyn bewustzyn met de uiterfte infpanning van kragten op zynen toeftand. Terwyl zyne ziel rnct alle kragt op ieder punt van het werktuig werkte, kwam de bewegingskragt in hem weder. Maar zyne handen waren met wasch en eenen roozenkrans zo vast gekluisterd , dat hy ze niet ken gebruiken. Hy worftelde en bewoog zig zo veel als zyne wederkerende kragten toelieten. Door deze beweging wierp hy, door middel van het kleed, dat over hem lag, den kandelaar om, die naast hem ftond. Het gedruis hier door veroorzaakt, was, gelyk wy reeds weten, het geen het eerst gelegenheid tot zyne redding gaf.

Doctor P. verzekerde, dat geduurende dien toeftand , drie dingen hem byzonder finertlyk waren geweest. Namelyk in zyn vermeend fteriïiur fprak de Roomfche geestlyke hem met

Sluiten