Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

lyk onderhouden , eri eindlyk w£êr d:. eerfte prikkeling ter werking des levens gegeven werd. Het zou derhalven zeer nuttig zyn, wanneer men dergelyke lie.len, inzonderheid omftreeks het hart en den wervel van het hsofd, van tyd tot tyd met koud water befprouide. YVaarfchynlyk zou door deze herhaalde fchad.< ding het verborgen leven fteeds een fynvoedzel worden toegevoerd, cn de inwendige zin en de aandoenlykheid der vezelen zouden fteeds in eene zekere werkzaamheid en fpanning gehouden en het volkomen influimeren verhoed worden. Den nog overigm voorraad van Ievehskragt te behouden, is voorzeker oven zo nodig", en in veele gevallen nog nuttiger, dan dien een' tydlang met geweldige opwekkings-mfddel.m te beltonnen, en dan weder eenige uuren lang geheel te laten rusten ; eveneens word eene vonk onder de asfche door een aanhoudend zagt aanblazen veeleer tot eene vlam gemaakt, d:m door eenen plotslyken, te fterken wind , die dezelve eerder kan uitblusfchen,dan doen ontvlammen. Ten laatften zullen wy hieruit de waar-

fchouvv-

Sluiten