Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTSHINGÏN. igf

#

kid. Aanftonds was de waard aan de deur, boog zig verfcheiden maaien en veromfchul» digde zig, zeggende, dat het huis bezet ea geen flaapplaats meer over was. Het bidden vaa den reiziger was vrugtloos; zelfs op de» grond en in den ftal was geen plaats meer „ want de bedienden van den graave, was .hes zeggen, hadden alles ingenomen.

De dienstmaagd had medelyden met den armen reiziger. „ Indien gy raoeds genoeg hebt «w- zeide zy —- kunt gy by ons overnagten;maar ik zeg het u vooraf, gy moet niet vrezen , wanneer uwe gordynen opengefchoveu worden, dat ketens.om u heen rammelen,en een geest om uw bed zweeft. Hebt gy " moed , om dit alles aftewagten, cn dcnzelven te vragen, waarom hy zyn graf verlaat; dan zal ik uw bed gereed maken, en u de kamer wyzen." Goed, zeide de reiziger, en hy ging in het huis; want het ontbrak hem aan geen moet!.

Het msisje bragt hem door eene lange booggang, die met klimop begroeid en hier fa daar vervallen was. Zy zag dikwyls H lickrcoia-

Sluiten