Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. fff

ging hy. voor het invallen van den naastvolgenden middennagt, in gezelfcbap van pieJ%r, zynen trouwen huisknegt, met geweer en wapens ftil in de fpookkamer. Pieten werd aan de deur, dus vry gevaarlyk, geplaatst, de waard zelf rara bezk van eenen srrhfloel in den verst - afgelegen hoek der kamer. Op de tafel Hond eene brandende kaars in den grooten huislantaarn.

Op deze wyze wagtten zy den gevreesden nagrgeéSt lang te vergeefs. Het waken was voor beiden een moeilyke taak, en alleenlyk het gewaand gevaar van hun gewaagd ftuk rustte ben met ongemeene kragt uit. Maar eindlyk egter begon de flaap zyn ftil geweld op robert te oefenen. Hy boog bet hoofd cn beantwoordde v i B t e r's aanfpreken nog flegts «u cn dan met afgebroken woorden zonder zamenhang. Ondertusfehen meende pzet er iets de trappen te boren op. komen, het welk op zyne kousfen fchecn te gaan. Dit werkte geweldig 0p zyne flaapdronken zinnen. Hy gaf derhalven zynen meester fchielyk het fein van den naderenden H 5 aan-

Sluiten