Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. jj/p

top, dat dezelve met groot gedruis aan duizend (lukken vloog.

PifteRj die reeds by den ecrften aanblik van het fpokend lyk zyne oogen vast toegeknepen , en zyne ziele in den doodsangst allen heiligen aanbevolen had, p ieter was agter den armftoel nedcrgezonken» Hy zag niets, hoorde weinig van het geen *er omging, en kon zyn uurtje geduldig afwagten. De verbryzelde huislantaarh, die her» het verloren bewust zyn had moeten wedergeven , vermeerderde de werking van fchrik by hem.

R o b e rt had midlerwyï > fnelJer dan in den bruidsnagt, de" vlugt naar zyn bed genomen. Onontklced kroop hy tot over de ooren onder de dekens , zo zeer was zyne dapperheid te neergeflagen. -

Den volgenden morgen riep hy zeer vroeg zyne huisgenooten , zyne vrouw en dogter by^elkander, en vernam met allen ernst naar den toeftand van den armen pie ter; maar niemand had hem zedert gister gezien, noch iets van hem vernomen.

H $ Hes

Sluiten