Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lZ\ SP OOK*

vriend alleen over, en zogt zyn heil in de vlugt.

Kloekmoediger, fehoon niet minder verbaasd , befchouwde zyn viend de fchrikgedaante. Zy naderde hem; hy kon zig on- mogelyk onthouden van fidderen en beven' toen hy haar zag by hem in het bed kruipen - het fcheelde weinig, of hy had niet alken het bed , maar oök het flrydpcrk geruimd. Maar neen l hy fch epte nwnlyk moed > greep met de eene hand^dc piftool , met de andere de kaars , trad een weinig terug, en wagtte het gevolg af.

• De geest fchcen zig aan den gewapenden kampvegter in het geheel niet tc ftoren, maar deze floeg des- te meer agt op het verfchynzel. Hetzelve fchecn van het vrouwlyk geflagt te zyn, gclyk de niet angstvallig bedekte borst deed vermoeden. Hy trad nader by het bed, waarop hetzelve uicgeftrekt bleef lig-' ' gen, en nam nauwkeurigdeszelfsgezigts-trekken op. Vooroordeel en de cerfte fchrik begonnen allengs zyne oogen meer te verblinden

He-

Sluiten