Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

i[6 S P O O K-

opcn deur, toen de moeder, reeds largfegardl geliefde dogter bemïnlyk begluurde. Zy ken- '■ de namelyk de fchuldeloosheid cn deugd van roos j e te wél, dan dat zy niet vast overtuigd zou zyn geweest, deze haare dog ter alleenlyk maanzugtig in dit bed te kunnen vinden. Buitendien wist zy cok reeds uit vroeger ondervindingen , dat nop s j e- iets van deze wön Jerlyke ziekte had.

De oude robert wilde egter gedurende eenigen tyd noch aan.de verzekeringen zyner vrouw geloof geven, noch zyne eigen oogen vertrouwen; tot dat eindlyk de flaapdronken nagtwandelaarftcr hem bet geloof als ware bet in de hand gaf.- Zy verliet het bed , nam met gefloten oogen de uitgcbluscbte nagtlamp, cn ging door de verbaasd ftaandc vergadering , die voor hrar plaats maakte , de deur uit. Men volgde haar zonder fpreken , wyl men eensdeels de voorzigtigheid niet had gehad, haar ten eerften wakker te maken, en anderdeels ern haare befchaamdheid voortekomen.

Zy vond, zonder 'in het minst te^ruikelen, den weg de trappen af naar haare flasp-

kaïner

Sluiten