Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a

SPOOK-

panrd, 't welk m den zomer van het jaar 1797 den fchild wachten vóór het cantonneeringsquartier van den majoor baron von lentulus, in twee verfchillende nagten verfcheen. Deze gcf'chiedenis is des te merkwaardiger , dewyl een gering goochelaar niet ligt kon hoopen, dat hy met dappere pruisSfche knevelbaarden, die in hunnen beroepspligt onder 't geweer (tonden, ongemerkt den (pot zou kunnen dryven. Doch ter zaak! Vooraf echter een paar woorden betreklyk de plaats, welke thans ten fpooktooneel diende.

Het konin'glyk Pruisfisch ampts huis, het Hemelryk , by Minden, was in de flrydzuchtige riddertyden der voorige eeuw een vaste burgt. Nog heden zou hetzelve, uit hoofde d;r hooge wallen en breede gragten, waarmede het omgeven is, den aanval van vyandJyke (troop-partyen een tyd lang kunnen verduuren. Van het gedoopte gedeelte van het oude burgtflot, gelyk ook,van de afgebroken vestingtorens, ftaan (legts alleen de buitenmuuren nog, ter hoogte fan omtrent twintig

VQe-

Sluiten