Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

» SPOOK-

gelyk het vervolg leerde, tot zyne aflosfing den klokflag van één uur aftewagten ; want nauwlyks was die gekomen , en deszelfs galm bromde nog, of — weg was de fchimmel! wf— Men zou denken dat de carabinier met dit verdwynen ongemeen in zyn' fchik had foehooren te zyn. Hy was dit ook indedaad ; eu echter greep hem eigenlyk nu eerst eene onwillekeurige fiddering aan. Hoe meer hy thans de natuur van den nu weg zynde magtgeest naardagt, boe minder by dezelve begreep, en hoe fcbroomagtigtr by wierd. Met fmert wagtte hy nu op zyn beurt zynen aBosfeuden krygsmakker. Deze kwam eindeJyk, en nimmer had de carabinier met meerder vreugd zyn' post overgegeven, dan diu snaai*

Den naasten morgen werd van deze ontmoeting kennis gegeven aan den majoor. Dtse lagchte eens daar over, en fcheen voords dezelve geene verdere opmerkzaamheid waardig te achten.. Daar intusfchen deze fchimsnelverteliing in korten tyd als een' voordgefolden üieeuwbal aanwies, en het fpookge-

loof

Sluiten