Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VïRTEl, LIN GEN. f

loof nieuw voedzel fcheen té znlJen geeven ,

begreep de menfchenvriend dit te moeten

verhinderen. Hy deed den fchildwacht, die

den veelvoetigen geest meende gezien te heb-

ben, by zich komen, liet hem bet geval ver-

ton, en gaf zyn ongenoegen te kennen

over bet verzuim van onderzoek. „Hec

« natuurlykfteZeide hv '»• .

j » üLiue ny, „ W£t gy hadc

„belmoren te doen, was geweest, te onder.

„zoeken, of gy een' wezenlyken fchirmnef

„ zaagt, dan of by, ge]yk ZOQ ved^akere

„kmderen der verbe.ldingskr.gt, flegts in

» uw brein beftond." Vervolgens gaf hy bevél, dat de eerfle

die den fpookenden fchimmei weder zien zou!

hem terflond door zynen kamerdienaar moest Jaaten opwekken, dewyl hy zich met eigen oogen van de gegrondheid of ongegrondheid oer zaak tvddc overtuigen.

"Nog geen agt dagen waren verloopen, of ^t geval had andermaal plaats. De fchimmel ftond er weder, als ware hy'er getoverd. Het geluk of ongeluk om het fPel van den duivelfchen geest uit te maaken, was voor A * den

Sluiten