Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

15

dï, waatfchynlyk een' ontydigen fcberts met hem had willen dryven, en dat dus de gebeele fpookagtige verfchyning niets anders was , dan misfchien een door denzelven ver-' kleed mismaakt kind.

Door deze vermoedens , van welker waarheid hy zich poogde te overtuigen, eenigzins verftoord, wierp hy zich mismoedig op het bed, in het vaste voorneem en, van den vol-, genden morgen dezen ontydigen fpotter ernftig de waarheid te zeggen. Hoe vermoeid echter hy was, kwam toch geen flaap in zyne oogen. Ten hoogden te onvreden over dit geval, ftond hy na middennagt op, kleedde zich aan , en wekte den waard, om hem de verdiende verwytingen te doen, zyne rekening te vraagen,en vervolgens heen te reizen'om nimmer weder te komen. De waard ftond ten hoogftea ontzet, en verzekerde hem, met de opregtfte betuigingen, van zy. neonfchuld. Toen eindelyk de heer lbhmann dringender werd, zwoer de waard hoog en duur, dat hy van de gantfcbe zaak niet anders wist, dan het geeue bj in dit oogen-

blik

Sluiten