Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jg SPOOK»'

blik daarvan gehoord had. De overige huisgenooten wisten even zoo weinig wat zy van deze verfchyning moesten denken.

De heer lehmann zag zich dus genood» zaakt, met het aanbreeken van den dag, in de kwellendfte onzekerheid,het dorp te verlaaten. Hy was in geduurigen twyfel of het affchuwlykst wezen uit het ryk der geesten hem indedaad in menfchen-gedaante verfcheenen was, dan of men hem veelligt misleid, en zonder oorzaak beangst gemaakt had. Zeer gaarne ware hy by dit laatfte gevoelen gebleven, indien hy flegts eene of andere waarfchynlyke reden voor deze misleiding had kunnen bedenken.

Gelukkig behoorde de geestenziener tot de meer befchaafde clasfe van menfchen, welke boven het vooroordeel van den grooten hoop,, ten opzigte van het fpookgeloof, verheven is.. Poch, hoe hevig ook zyn gezond verftand tegen het ftelzel van bovennatuurlyke verfcbyningen ftreed, liep hetzelve echter ten laatfïen nog gevaar om in dit opzigt overwonnen te worden».

'Er

Sluiten