Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tl

spook-

vreugda te ontveinzen, welke hy gevoelde, dat hy dezen keer niet nodig had hier te overnagten: een zeker bewys, dat de door' liet geketend fpook geftrooide zaaden van bygeloof wortelen hadden gefchoten, en bet door den fchrik verbyiterd vernuft van den goeden intendant niet weinig hier in mede gefpeeld had.

Het eerfte waarnaar de heer lehmann zynen waard, dien by zederd d«ze gebeurenis niet gezien had, vroeg, was nntuurlyk wegens de verfchyning. Het onverwagt antwoord , dat hy kreeg, was voor zyn vernuft s hetwelk reeds half aan het fpookgeloof was ten prys gegeven, ten hoogden befchaamend. Het geketend fpook was niet anders geweest, dan de bejaarde, krankzinnig geworden vrouw van eenen inwooner van het dorp. Men had dit, door aangewende naarvorfchingen, reeds op den dag van des intendants vertrek ontdekt, doch verzuimd, of misfehien het niet der moeite waardig ge* acht, hem daarvan te berichten. Den dag vódr dat deze ongelukkige onopzetlyk ge-

fpockt

Sluiten