Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vertellingen. u

dus nog zoo veel mogelyk elkanders byzyn te genieten, plagten wy dikwiis tot na middennagt byeen te btyven, en te zamen over de verganglykbeid en over het toekomende te fpreeken.

Op eenen avond, dat wy wederom, met hevige aandoening, van onze aannaderende fcbciding fpraken , kwam onbemerkt het on. derhoud op de onfteiflykheid en op het wederzien aan gindfche zyde van her p,raf. Wy vonden in het geloof daaraan eenen zoeten troost. ,i ó, helsen!" riep ik, hem met eene jeugdige woestheid aan myn hart drukkende, uit, „ drfar zullen wy elkander zoei, ken en wedervinden l ja, indien het mo„ gelyk ware , uit de andere wereld nog éét> ,s maal in deze terug te keeren, ik zoude u „ opzoeken , waar gy u ook bevondt, en my „ verheugen in uwen aanblik ! —. Indien „het mogelyk ware," herhaalde hy, en zweeg eenige minuuten in diepe gedagten. „ Indien het mogelyk ware," vervolgde hy, ft zoo zoude ik u wel het eerfte kunnen ver„ fcbynen,want de zwakke gefteldheid rnyns

3j hg-

Sluiten