Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

32 spook-

„ ligchaams belooft my geen lang leven. »—»> „ En, gefteld het ware mogelyk," ging hy levendig voord, „ gefield, dat tusfehen de„ zen en den toekomenden tyd zulke eene „ on zaglyke kloove niet gevestigd ware , als „ men zich dikwils voorftelt, — welk een „ zoet, eenen onflerflyken waardig, genoe„ gen zoude het niet zyn, wanneer de ont„ boeide geest de eerfte oogenblikken van

zyn nieuw aanzyn aanwendde, om eenen „ lang van hem afgefcheiden boezemvriend „ op vleugelen der liefde op te zoeken, in ,, het gezuis der avondlugt om hem heen te „ zweeven, en hem het eerst bericht van een

beter leven te brengen l 6, ringlkbïn 1 „ deze hoop verrukt my , en maakt my de

gedagte aan onze fcheiding minder druk„ kend. Hier is myne hand '.Laat ons, in dit „ plegtig uur van middennagt, eene verbind„ tenis fluiten. Indien het mogelyk zy, zoo „ verfchyne de geest van hem, die van ons „ beiden bet eerst fterft, zynen-agterblyven„ den vriend. Laaten wy dit zweeren by „ den heiligen band onzer vriendfebap ! <—— „flatoe!" Ik

Sluiten