Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. gj

ik was juist in zulk eene gefleldheid, als men zyn moet, om eene verbindtenis van dezen aart aan te gaan. Ik floeg toe. Eenigen tyd daarna fcheidden wy met vetle traanen van elkander, en onze laatfte woorden waren : „ Wy zullen ons wederzien 1 "

Ik wil niet ontkennen dat ik in die jaaren een weinig ligtzinnig dagt. Nieuwe onhandigheden en nieuwe vriendfcliapsbanden wischten het beeld van dezen vriend wel niet geheel in myne ziel uit, doch zy verflauwden het echter. De gelofte, welke wy op dien avond zoo plegtig afgelegd hadden, begon ik weldra te befchouwen als eene jeugdige dwaasheid, tot welke ik my, in eenen "aanval van dweepery, door mynen verrukten vriend bad laat en vervoeren. Ik lagchte thans ! over dezelve, en verhaalde dit voorval aan myne bekenden dikwils als een kinderagti* ! bedryf. Een reeks van dertig en eenige jaat iren had eindelyfc hetzelve ren eenemaal uit UW geheugen gewischt, tot dat een byzon. der toeval my wederom levendig daaraan her-: innerde.

Het

Sluiten