Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ver tbllinoh n. 45

hield. Nimmer had de, tusfchen helsen en my, gefloten verbindtenis my levendiger voor de oogen gezweefd, dan op dit oogenblik. Ik ging naar bed, doch het was my niet mogelyk in flaap te komen.

„ Leeft uw vriend helsen nog ? - indien hy „ geflorven ware, en zyne belofte vervulde, M » op dit oogenbh'k vervulde !" Deze en dier gclyke gedagten hielden my zoozeer bezig dat ik my volftrekt niet van dezelve kon ontflaan.

Myn flaapkamer was nevens myn fileervertrek. De gordynen van dit cabinet war-« nedergelaaten, echter kon ik, tusfchen dezel. ven door, een gedeelte daarvan overzien de deur nogthans uitgezonderd, welke door de gordynen bedekt was. De klok floeg juist twaalf toen ik my met het gez^gc naar den wand beerde, om op nieuw te beproeven, of * 0PJ"* Zyde dea fla*P zou kunnen vatten, d.e geheel van myn leger fcbeen gewe. *« te zyn. I„ het 2e]fde ^ te Pk een bleek licht, welk zich tegen den »«« verfpreidde, e„ my des te meer Z vreemde, dewyl het vertrek geen veneer

lil T> Ö

* had,

Sluiten