Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

je spook-

gc.rdynerï eern^e draaien in dezelve fcboor.. Wat nu de geftalie van mynen vriend zulk cen ongewoon en toveragtig aanzien gegeven,. cn ik my verbeeld had, dat ik in het begin Bern op zulk eenen onbegryplyken afttand 2ag, was mede eene zeer natuurlyke omöaudigheid. Ik zag naamlyk niet hem zelf, «aar zyn beeld. Ik had in dat oogenblik 'er «iet aan gedagt, en het was my te vooren ook nimmer in het oog gevallen, dat ik doof de opening der gordynen. juist in een' grooten fpiegel zag, die een gedeelte der kamer terug kastste, en in welken ik den gewaanden geest het eerst bemerkt had. Het w:tte gewaad waarin hy my verfcheen, was mets anders dan een' witte mantel, die tot de rtniform van zyn regiment behoorde. De wenk, dien hy my had fchynen te geven, was eigenlyk te2en myn bedienden geweest, om hem te beduiden , dat hy oP myne vraag niet zoude antwoorden. Deze had ook de gordynen terug geflagen, toen myn vriend m de flaapkamer trad. In 1 kort, alles was

zoo

Sluiten