Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3^ spook-

„ echter sann dikwils gantfche weeken vodrby, dat ik n met geene oogen zie." „„ Het vleijendst getuigenis, uwe doorlugtigheid t dat my immer gegeven werd. «» Vergeef intusfchen, wanneer eene kleine

,„, onpaslykheid

„ Die gy u waarfchynlyk , door eenzaamheid, en door uwe droefgeestigheid te voe„ den, zelf op den hals haalt! Zeg my eens, graaft op hoe veel bals zyt gy geduurende dezen vastenavondstyd geweest ?" „, Om de waarheid te bekennen, nog op

geen een."" — „ Dagt ik het niet? Van één echter zult „ gy niet af mogen blyven. Ik geef over„ morgen een redoute, en ik hoop u daarop , te zien." — »» hidien uwe doorl. het bevèelt.»'" — » Voortreflyk 1 dus zoudt

T'gy h'st hebben om u 00k hiervan te ont"

, wekken? Gy weet dat ik het woord leve* * len uit uwen mond niet gaarne hoore. I Doch} list tegen list l Ja, ik begeer dit„ maal eeee vriendelyke toegevendheid van

Sluiten