Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

g<$ 3- p O' » W-

aangezigt geheel bedekkend masker., Zy ging: geduurig alléén; en had in baare kleeding,, zoo net en nieuw die ook fcheen te zyn, niets kenbaars; doch in haare ranke geftalte, in haaren zweevenden gang, en- in de gantfche houding haar* ligchaauis, meende de graaf veel overeenkomst te ontdekken met den gang en de houding zyner overledene echegenoote. Toen zy eindelyk tegen een pilaar fchuin tegen hem. over, ging ftaa* leunen, en, als onverfchillig omtrent al het gewoel rondsom haar,. het gezigt ftrak op liem gevestigd hield, kwam een foort van ongerustheid en onwillekeurige nieuwsgierigheid in hem op, zoo dat de vorst,die eenige verandering in zyn geb at bemerkte, hem ten Jaatsten vroeg, of hem ook iets deerde? — „ Neen, niets, uwe doorlugtigheidl niets t. - ik za« daar flegts een masker, dat „ eenig. belang in my wekt,, en dat ik wel ,4> wenschte te kennen*."

M5, Zoo zoude ik hetzelve aanfpreeken. „„ Bedwing « mynentwege niet, graaf! ga

„» vry*

Sluiten