Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V P. R T E L L 1 N. G E N. 3**

*»» vry, en koom weder wanneer het u be* tan haagt; het verheugt my reeds, dat 'er „s, iets is , waarin gy belang ilelt.""

De kamerheer volgde dezen raad. Doch bet masker, dat omnogelyk dit zagt gefprek kon hebben gehoord, fcheen echter het plan van den graaf te raaden , en hetzelve te willen verhinderen. Nauwlyks maakte hy beweging om haar re naderen, of zy verliet haaren post, en yjugtte in bet diepfte van het gewoel. Hoe meerder zy zich verwyderde, hoe zorgvuldiger de graaf haar zogt. Hy drong door, en alles maakte plaats voor den guofteling van den vorst. Kindelyk kon zy hem niet langer ontwyken. Hy fprak haar aan met een dier gewoonlyke raJo«**-vraagen, die niets anders beduiden, dant ik. wenschte u wel te hooren fpreeken. Zy antwoordde hem zeer weinig, en even zoo-onverfchillig, als hy haar gevraagd had. Doch zelfs deze weinige woorden ontroerden hem hevig, dewyl hy ook in de ftem eene gelykheid meende te ontdekken, met die van de voor hem onvergeetlyke. Hy verborg zyne outBZ fteb.-

Sluiten