Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40: s P O O K*

heimelyke fiddering kwam hy op het geluk van zynen echt; het masker zweeg, of fprak flegts zeer weinig; haare ftem fcheen angftiger en doffer te worden. Toen de graaf haar drong om hem te zeggen, watzy ook d dór van wist, brak zy uit in deze woorden: „ Gy „ gevoelt ten vollen, wat gy verlooren hebt; „ doch, dewyl men u hier vindt, fchynt. gy „ reeds naar troost en naar middelen te zoe„ ken, om uw verlies te vergeetca." —

By het einde dezer woorden fcheen zy zich los te willen rukker. Doch hy hield haar vast, en bezwoer haar nog fterker, hem toch te willen zeggen: wie zy was, en van waar zy kwam? Eene beweging met de regterhand. naar boven, antwoordde op deze vraag, en fcheen te willen zeggen : Van daar l

Nu kon de graaf de hevigheid zyjiei' aandoeningen niet langer verbergen. Om niet aller oogen naar zich te trekken, verzogt hy. haar, met hem in een hoek der zaal zich neder te zetten, en ftelde daar alle zyne welfpreekendheid te werk, om haar te overreeden, om, of hem haaren naam te zeggen,. of

wel,

Sluiten