Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

ook de deur van het kerkhof, waarheen zy zich had doen draagen , met eenen looper geopend, en had d#f, niettegenfta3nde den jiagt en de akeligheid der plaats, niet de kleederen gewagt, en was langs eenen anderen weg heen gegaan. De baronesfe was reeds weder op het bal terug gekeerd, toen men den half dooden graaf gevonden had. Om dus nu nog in verdeuking te komen, was genoegzaam onmogelyk. Deze wraak was haar in eenen byna hoogeren graad gelukt, dan zy zelf gehoopt en geweuscht had; de kamenier, de eenigfte bezitfter van haar ge. heim , was reeds voor lang geflorven. Doch ook zy zelf kon thans den gewigtigen oveiftap in de eeuwigheid niet doen, zonderbaar hart, door eene.opregte bekentenis, ten ininften eenigzins verligt te hebben.

Dus verhaalde men deze gebeurenis. Het is niet onmogelyk, dac het fluisterende , en „iet met behoorlyke bcwyzen voorziene gerugt verfcheiden kleine omftandigheden in dezelve veranderd heeft. Echter verklaart zich op deze wyze alles, wat te vooren genoegzaam

Sluiten