Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

52

SPOOK*

V I.

Vyf gevallen, welke bewyzen , Jat, en waarom yeele overledenen fpooken.

I.

Eene vrouw, die in Berlyn met wasfchen haaien kost won, had haare tagtigjaarige moeder by zich genomen, die, terwyl zy over dag haar werk verrigtte, op haare kinderen paste. Reeds dikwils was de oude doodelyk krank geweest, en ftierf eindelyk op eenen morgen in den winter. De gemeene lieden leggen gewoonlyk hunne dooden 9 geheel naakt, op een weinig ftroo, dat op den vlakken grond nitgefpreid wordt. In denzelfden toeftand wefd ook het geheel zamengekrompen ligchaam van deze oude, in. een donker zykamertje, op den grond gelegd. De jonge lieden namen over dag hunne bezigheden waar, en legden zich des avonds

ge-

Sluiten