Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

50

SPOOK-

zyn met eene fchielyk ontftaande, doch gewoonlyk ook weder fpoedig overgaande drukking en persfing op de borst. AUe middelen, welke by daar tegen gebruikte, warenvrugtloos; het kwaad nam toe, en hy kon met alle zyne guinees den dood niet omkoopen. Zyne geneesheeren deeden alles, wat in hun vermogen was; in weerwil hiervan bleef hy, eer zy het dagten, aan eene hevige borstkramp onder hunne handen dood. Pdoedverwanten had hy niet ;en de verre neeven waren Jagchende erfgenaamen. Intusfchen begreepen zy hunne diepe, hoewel traanenlooze droefheid , over den onverwagten do ;d van hunnen heer neef door eene pragtige lykftatie te moeten betoonen»

Naar de gewoonte des lands wierd de, in eene kostbaare doodkist liggende, Lrit, des nagts door jonge lieden van beide gefiagten bewaakt. Deze krygen, om zich te vervroJykeu, een kom met warmen drank, die zeer veel overeetikomst heeft met dien, welken wy pandt noemen. Om dezen laafdrank te vergenoegder te nuttigen, en den tyd aange-

uaa

Sluiten