Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V E II TfiLtlNGUN» 5]>

Het vermeende Jyk verzekerde, dat hy, zederd hy die persfing op de borlt had gehad, zich nimmer zoo wél bevonden had, als thans. De voorheen lagchende erfgenaamen wenschten den van den dood verrezenen heer neef van harten, ten minsten zeer erniïig'f geluk met zyne opftanding. De waakers waren verheugd, dat hunne moedwilligheid deze doodelyke dieren uit de beklemde borst gejaagd had. De genezene herftelde geheel onder de handen zyner artfen , die van nu af de punch voor officinaal verklaarden ; en het jonge , fchoone, doch arme meisje, die door het ingieten van het hiatfte glas punch de weldaadige geboorte der kikvosfchen bevoorderd bad, werd door den ryken Engelschman daar mede beloond, dat hy haar hu\yde.

III.

In de maand January 1786. flierf tè Leip. zig voor de tweedemaal de heer jon. gottl. lessing, een uit hoofde zyner c 6 chris-

Sluiten