Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 65

fneuren aan de lippen der doode, gelyk ook aan eenen vinger van haare regterhand. Deze vrouw, die den fchyndood en zyne wonderbaare uitwerkzelen waarfchynlyk niet kende, ontlielde hevig over deze onverwante gewaarwording, en ykle, meer dcod "dan levend van fchrik, naar den fluimerenden huisvader.

Ach God , Lominél uwe zalige vrouw », fpookt met handen en lippen 1" Dit waren de ontzettende en te gelyk troostryke woorden, met welke de onweetende haare verbaasdheid uitdrukte, en die de uitgeputte kragten van den verrukten echtgenoot eene nieuwe veêrlcragt gaven. Hy fprong met eene jeugdige vlugheid van bet bed, en ylde, van den geneesheer verzeld, de ontwaakende ter hulpe. De arts vernieuwde nu met den grootften lever al het geen de kunst vermogt, om de « fchyn nog volkomen doode vrouw geheel uit haaren doodsfluimer op te wekken. In eene vrolyke verrukking riep hy na eenigen tydj n Hiefj VlientiI js JeveiJ. nierzynrp00w

„ ren,

Sluiten