Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

8 p O O K-

VII.

De grootvader te Weenen.

Toen de nog in leven zynde burgermeester van Eger, de heer van L.... te Weenen

ftudeerde , droomde hy op zekeren nagt, dat hy zich met zyen grootvader, die te Eger woonde, in de Stephanuskerk bevond. In het midden derzelve gekomen zynde, vatte de grootvader zynen kleinzoon by de hand en zeide: „ Mattheus, ik fterf! gedenk aanmy, „ en leef fteeds eerlyk en opregt 1" Na deze woorden zonk hy in den grond der kerk, en L.... ontwaakte. Verheugd.dat het flechts'èen droom was.want hy beminde zyn goeden grootvader bartelyk, fliep by fpoedig weder in, en bad den droom reeds geheel vergeeten, toen hem eenige dagen daarna, een zwart verzegelden brief werd ter hand

ge-

Sluiten