Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S P O O K-

Jyke gezelfchappen by, en wilde op zekeren dag, even na den , nwaltyd, zicb naar een derzelven bcgeeven , toen zyne huiswaardin hem kwam berichten , dat een vreemd beer, die hem alléén wenschte te fpreeken, in-bet voorbuis op hem wagtte. Hy vloog fchielyk de trappeti af naar vooren , doch kwam nog veel fchielyker te rug fhiiven. „ Myn overle„ den grootvader is daar," zeide hy tot zy"e waardin , die zich begon te kruibfen en te zegenen; „ hy wil my alléén fpreeken," vervolgde hy, „ en ik zal dit niet kunnen afOaau 1" Hy nam nu kloekmoedig den fleutel van zyne kamerdeur, en ver zogt, hoewel fidderend, den geest van zynen grootvader hem derwaards te volgen. Zy moesten door eenen lansen,, en eenigzins donkeren gang. Dikwils "wilde L..-., dien zyn haastig verzoek begon te rouwen, omkeer en , doch de gan* was" fmal, en tusfchen den muur enden hem volgenden geest geen ruimte om te onu vlugten. De kamer was nu geopend; de geest ftond, tfilzwygend op zynen ftok leunende, in het midden dcrzclve, 'en L.... h«<*

nioeds

Sluiten