Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V K U T S 1 L I.N.G E N. Jrp

den, dat gy indedaad in my den geest mvs grootvaders meende te zien.

£ Doch deze kleding? deze ftok?

«*mm Ik hoorde nooit dat myn groot» vader nog eenen levenden broeder had. De vreemde. Dat is zeer mogelyk ; echter ben ik her. Deze brief, dien ik van uwen vader medegebragt heb, zal u allen twyfel ontneemeu. Lees hem, ik zal intusfchen van het voor my zoo ongewoon trappen opklimmen .wat uitrusten,,

las nu in zyns vaders brief, dat de overbrdhger van denzei ven indedaad een broeder van zynen grootvader was, die tot bier toe altoos in Stoften gewoond had, en waarfchynhyk nooit te Eger zou gekomen zyn» indien niet eene ryke erfenis, welke in Hcmgaryen zyne vrouw ten deel gevallen was, hem genoodzaakt had, derwaards te reizen. — Hy nam zynen weg over Eger, om zynen broeder, dien hy in langen tyd -niet gezien had, te omhelzen, en vond hem D 4 dood.

Sluiten