Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3J8 s p o ü k-

beide dorpen vaneen fcheidend, moeras , voor de voetgangers gelegd is) gekomen zynde, overviel hem onvoorziens de duivel iu deszelfs gehceie verfchriklykheid. In de eens klauw hield' hy eene moorddaadige knods, en in de andere, dreigend, een blank mes» Het gantfche ligchaam, zoowel als het affchuwlyk gelaat, was pikzwart. Nauwlyks bad moritz zyne eerde onwillekeurige ontfleltenis overwonnen , of hy verzet zich met kragt tegen den boozen vyand, en maakt, in eene ftoutmoedige houding, front tegen den vervolger. Met eene barsfche ftem vraagt by den zwarten : wat deze poets zou beduiden, en met wien hy te doen bad? — „ JSkt „ den duivcll" klonk het , nog tienmaal br^fiber , uit de bolle knaken van den vorst der duisternis. Vreeslyk en even als een brullende leeuw ftond hy te loeren,., en als. met eenen fprong, ging hy. den armen een. zaamen predikant ook weder te Ivf. Dezcu fterkte intusfchen het bewustz^n >_dat hy iu 'zynen beroepspügr was. Hoe vcele. tegoowoordigheW van geest, 'èr ook.nodig, ware,

ora

Sluiten