Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. gj)

om iu deze hagchlyke omftandighsid <len moed te behouden, gelukte het hem echter door zynen dapperen tegenftand ; den duivel. geJyk men zegt, een hentfe te lig ten, en den affchuwlyken vyand op deze wyze te doen vallen, en vervolgens geheel te overweldigen. Zyne eerfte zorg was nu, hem het fcherpe moord inflrument uit de hand te wringen , en ook dit gelukte hem, zonder zichzelven tc befchadigen. Meester van het mes , was hy nu ook meester over den duivel, die, waarfchyniyk in bet vallen , en geheel tegen het oogmerk zyns overwinnaars, een ftefi in het aangezigt had bekomen.

Hier over verheugde zich de predikant; met, als of hy i,em kwaadaartig pyn had willen veroonaaken, maar dewyl hy van bet affchuwlyk zwarte duivelsgezigt een feboon rood menfchenbloed zag afdruipen, en te geJj'k eenige onwillekeurig uitgeboezemde zugten hoorde. Waarfchynlyk vreesde de duivel, dat de boven zyne verwagting dappere iecraar, in zynÊn rechtmaatigen a.npts-iever neni nog ernstiger openingen in zyne zwarte

huid

Sluiten