Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. QJC

'Er bleef dus geenen twyfel, of niemand anders, dan deze bediende, bad zyn boosaartige duivelsrol met zulk een flegt gevolg gefpeeld , en was voor zyne moeite zoo dugtig aangeloopen.

Veel treuriger voor eert ander duivelsmasker liep de volgende gebeurenis af, die ik, uit hoofde van haar gelykbeid met bovenftaande , hier byvocge..

In September van het jaar 1791 fprak in W..., een dorp in het zuidlyk Zwaben, een welgefpierd en ftoutmoedig flagter, onder een glas wyn, taamlyk beledigend van de catholyke geestelykheid dier plaats. Aan eene andere tafel zat, by eene welgevulde wynfles, de dorpsproost. Deze hoorde, zweeg en verwyderde zich. De flagter ging tegen den avond zynen weg, kwam door een bosch, en trof daar den baarlykc-n duivel in perfoon aan, even als hy met bokshoornen, paardenpooten, en vuurfpuwende kaaken , gewooniyk wordt afgebeeld. Met eene verfcbrikJyke ftem brulde de fatan: „ Jk kome om u te \ern fcheuren, vervloekte kettcrl wat hebt gy,

Sluiten