Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$6 s p o o *

bekend te worden, en las de volgende verfchriklyke gefchiedenis, die verdient van ieder .rechter ter harten genomen te worden.

„ Te L in het ambagt van M... •

woonde in de vyftiende eeuw een boer, dien zyne nabuuren den gelukkigen Michiel noem* den, dewyl hy, aanzienlyke middelen bezat, en twee dogters had, wier fchoonheid in den gantfchen omtrek bewonderd werd. De oudfte was zeventien jaar, toen zy zwanger werd. Het gerecht liet baar, mar de zeden van den toenmaaligen tyd, voor zich ontbieden, om van haar den daader te vcrneemen, die dan met haar kerkboete moest doen."

„ Ag at ha zwoer, dat zy gec-nen man bekend had , dat zy wel zederd vyf maandeu eene ongewoone verandering aan haar ligchaam befpeurd had, doch dat zy voor het overige van niets wisr. Zy werd tot eene, vrywillige bekentenis in hegtenis gehouden en dikwils verhoord; doch zy bleef met eene onbegrypelyke gerustheid ftandvastig by baare eerfte betuiging. Eindelyk beviel zy, en nu beflooten de rechters , niet haar naar

de

Sluiten