Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V ïï'ïiLliH 'G E N. 5p

1>armhertigbcidl haare belooning moet te« geenen tyd groot en heerlyk zyn l - A o a r h 4 was nu , naar de uitdrukking der rechtsgeleerden, op haare bekentenis geftorven, eu Mie hi el werd, non confesfus, fed convie* uit byzondere groote genade, als een bloedfihender, drie dagen lang aan de kaak gefield, daarna gegeesfeld en vervolgers uic het land gebannen. Zyne jongde dogter bekwam zyne goederen, en treurde, in ftil te , om haare onichuldige zuster en haaren in elen* üe otndoolenden vader."

Deze treurige gefchiedenis hg nog versch >n het geheugen, toen een neef van mich iel aan het gerécht kwam aapgeven; „ dat zyne " "'8'- elizabü'j h (acatha's zuster)

* zyne vrouw veelerlei bedenkelyke omftan-

* tbgbeden aanvertrouwd had, uh welke dui„delyk optemaaken was, dat zy zich in „ den zelfden toeftand van haace zuster be„ vond: ook had hy.. op eenen vroegen

morgen „aar den akker gaande, den geban« «en michiel uit 2y„ huis 2iei, kümeiJ » en naar de gienzen heen ylen." De rechters

E 3

Sluiten