Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

geboden hem deze aangeving geheim te hou. den, en zonden verfpieders uic, om op miCHiEL te loeren. Den derden dag betrapte men hem ook indedaad, dat hy, des morgens vroeg, met zyne dogter ten huize uitfloop; de by haar gevondene dingen bevveezen duidelyk , dat zy met haaren vader had willen ontvlieten; en toen men nog daarenboven bevond, dat zy indedaatf zwanger was, maakten de rechters geene bedenking meer, om Mi chiel andermaal voor den vader van ' het kind te houden. By het eerfte verboor zeide hy: Het is waar, ik wilde myne „ dogter, myn eenig kind, naar G.. „ brengen, om haar niet op de pynbank te laaten martelen. Zy is zwan„ ger ; doch hoe zy dit geworden is, weet zy „ even zoo weinig als ik. Ik ftel zeker, „ dat hier iets onnatuurlyks plaats heeft. Ik alleen ben ftrafbaar, dewyl ik haar over„ reed heb om met my te vlugten: ook heb „ ik dikwils legen myn vonnis, in het land „ geweest, om myn geliefd kind te zien. De„ neemt my dus het leven , ik wil hetzelve

„ gaar-

Sluiten