Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. I03

Vastig ter dood, en dankte God % dat men kern tot zyne geliefde kinderen zoude voeren. Veelen uit het dorp fchonkcn den goeden uwe ui el een' traan. Veelen geloofden ten voile , dat hy onfchuldig geftorven was."

f» De jager in het dorp was een der ieverigfte verdedigers van den dooden mi cm el; hy had altoos in goede vriendfehap met hem geleefd, en dikwils in vertrouwiyke gefprekken de lange winter-avonden doorgebragt. Hy treurde derhalven nog fteeds om hem, en dagt dikwils over het noodlot van den ongelukkigen. Op zekeren dag, dat hy in deze gedag, ten naar zyn huis ging, overwoog hy by zich zeiven , of het wel mogelyk was, dat de beide meisjes onweetend waren bezwangerd ge. worden?— „ Hoe," viel hem op éénmaal in, „ indien myn martyn eens de aanleg. „ ger , of ten minffen de medepligdge van s, dit fcbelmftuk ware? Hy was altoos veel „ in michie l's huis, by loopt thans nog n alle fchoone meisjes naar, en heeft reeds „ menigen flegten iTreek uitgevoerd! Ik zal, it ik moet hem eens daar over toetfen." OnE4 der

Sluiten