Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï<6 s p 0 o k-

zwaare boeie.t beladen , jrastfloot. En echter ontging . deze fnoode booswigt de verdiende jtraffe , welke men voor hem bereidde. Hy fhl den houten lepel, met welken hy ge- ( woonlyk eens in de week foep at, ftak■ denselven in zynen das, en draaide"hem zoo lang om, tot hy zich zei ven verworgde. Dus vond men hem des morgens, en het is indedaad te bewonderen, dat zyne hand in den doodsangst den lepel niet had losgelaaten, maar hem nog werklyk vasthield."

De rechters deeden nu alles om het volk te bevredigen; zy Helden den dooden martyn op het rad, verzamelden de asch van den onfchuldigen michiel, en groeven het gebeente zyner dogters op. Men begroef dit alles in de kerk, en zoo lang de inwooners vanM.... nog den roomsch-catholyken Godsdienst aankleefden, vereerden zy deze onfcbuldig vermoorden als heiligen.'*

Wanneer men nu overweegt, dat deze fchanddaaden van den affchuwlyken marT.TWV benevens het liefdelooze onverftand der rechters van dien tyd, eeuwen agcerëen

Sluiten