Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN, log

knoopten, dien hetzelfde gevoel, hetzelfde noodlot, en naderhand ook dezelfde grondftellingen, eene meer dan gewoone duurzaamheid verzekerden.. De jaaren der kinderlyke Jigtzinnïgheid waren voorby; het onderwys in den Godsdienst, dat de plegtige aannee-ining onder de meergevorderde Christenen vooraf gaat, had de gedagten aan haare toe* komende hoogere beftemming allezlns in haar opgewekt. In dezen tyd viel het h3ar, voor de eerftemaal, zwaar.op het hart, dat de dood haar eens zou fcheiden. By deze angstvolle gedagten rees in haare tedere harten een voorneemen, tot welks uitvoering kragten be» hooren, die niet ieder fterveling ten deel zyn gevallen.

Het zy dat de twee vriendinnen een voorgevoel hadden van haare nabyzynde fcbeiding door den dood, het zy dat het fleg's voordkwam uit de zeldzaame vriendfcbap en trouw, met welke haare harten < onaffcheidbaar vast aan elkander hingen: althans- zy fprsken pleg* tig af, en beloofden elkander met eenen heiligen eed, dat die geene van haar, welke K 7 be«

Sluiten