Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï 10

s p 0 0 k-

befcetnd was de andere in liet onbekende gewest der eeuwigheid vddr te gaan , verpligt zoude zyn , alles aanteweuden , om , als een wezen van hoogeren aart, met een aangenomen zigtbaar ligchaam, in deze wereld, tot haare agtcrgeblevene vriendin terug te keeren, en dezelve het ftikdonkere der eeuwigheid zoo veel mogelyk rip te helderen.

Kort' daarna werd eene der vriendinnen krank, en, helaas ! om nimmer te geneezen. De dood maakte een einde a3ii haare langduurige ziekte, en rukte haar dus weg in den bloei haarer dagen, in het negentiende jaar baars levens.

Mevrouw wagen er toen, zoo wel als haare vriendin, nog ongehuwd — was langen iyd ontroostbaar over dit fmertlyk verlies. De traanen , welke zy over haare on■vergeetlyke gezellinne Hortte waren ook indedaad te rechtmaatig, en vloeiden te ongeveinsd , dan dat dezelve niet met menigen onwillekeurig doorge waak ten nagt moesten verknogt zyn* - Het geen echter de fmerten «Ier fcheiding, in de jDUaplooze nagteu, nog

ver-

Sluiten