Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V-E 'R' T % LI INGE N* III ,

verzwaarde, was de angdige bekommering, dat de geest van haare vriendin haare p'leïf» tige belofó vervullen , en haar zou verfchynen, om haar het verzogte bericht , van gindfcbe zyde des grafs, mede te deelen. Zy vreesde met recht, dat deze verfchyning haar ontzaglyk zou verfchrikken, al ware het ook, dat dezelve gefchiedde , in de gedaante van eenen vriendelyken engel des lichts. Te laat zag zy nu, welken duurzaamen angst foortgelykc affpraaken der dweepende vriendfchap den in leven blyvenden onvermydlyfc moet veroorzaaken Te laat erkende zy nu, met overtuiging, dat dusdanige verbindtenisfen verdienen in den hoogden graad dwaas genoemd te worden; want, of zy biyven., uit onmagt der overledene, onvervuld; en dan zyn zy nutteloos; of zy komen tot een foort van ingebeelde of wezenlyke vervulling; en dan zyn zy ten hoogden pynigend voor den geestenziener, en voorzeker niet zonder nadeel voor zyne gezondheid, zelfs ook dan niet, wanneer de verfcbynende geest de

fchoon-

Sluiten