Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. 113

dezelve zou vervuld worden. Haare nagten waren thans minder ihaploos; haare fluimering niet meer zoo onrustig en afmattende ; haar gemoed werd bedaarder, haar flaap verkwikkender, en haare angftige bekommering fleet langzaamerhand.

In weerwil echter van de waarfchynlykbeid, dat de geest nu niet wederkeeren en htmeltydingen naar Berfyn zoude brengen, fcheen het nogthans anders btfloien. Op eenen morgen, dat mevrouw wagener nog lag te fluimeren, terwyl eenige haarer bedienden in de naaste kamer Cwelke flegts door een glazen deur van de haare was afgefeheiden) reeds op waren, hoorden deze baar angfiig kermen. Dierge'yke uitwerkzelen van eenen onrustigen flaap waren zederd twee maanden niets ongewoons; dan , daar dit kermen nu verzeld ging met een, tot twee maaien herhaald, vreeslyk gillen, vloogen de bedienden terftond naar de glazen deur, zagen door dezelve naar het, door de nagtlamp, verlichte bed, en bemerkten . — .

Doch.

Sluiten