Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

11% sp ook»

Doch wy laaten billyk over deze verfehy. nirig mevrouw] w a g ener zelve fpreeken. Aan haar toch was het gezandfchap uit den hemel afgevaardigd '; aan haar zouden de geheimen der eeuwigheid geopenbaard worden. Wy zullen dus* van haar ongetvvyfeld dezelve op het nauwkeurigtte varneenjen. -

„ Een engel des lichts ," dus verhaalt zy, „ in het gewaad dér onfchuld, en met de „ kenbaarfle trekken myner overledene vrien„ din, daalde uit eene onafzienlyke hoogte, „ zagt zweevend, tot my neder. Ik had even „ te vooren angstig van haar gedroomd, en „ lag nu wakker op myn béd. Ik gaf een' „ luiden fchreeuw, zonder dat ik bepaald ,, weet, of dezelve uit vrees, dan wel uit „ blydfchap voordk\vam0- De geest reikte my, „ met eene hemelfche vriendelykheid, de ham'. ,j Ik greep dezelve hevig aan, terwyl ik my „ in het bed oprigtte, en andermaal overluid ji gilde. Eene onbefchryflyke angst, en eene „ yzingvolle ontzetting beving my, toen ik ,r voelde, dat die hand, even als van een ïv lyk, yskoucl was. Intusfchen hield ik de-

„ze1-

Sluiten