Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN. lig

„ zélve, terwyl de geest fcheen te willen fpreeken, als in eene fluiptrekking ftyf vast.. Het bleef echter by willen fpreeken, „ de geest was (torn als een visch. Onder„ tusfchen waren myne bedienden, op myn „ herhaald fchreeuwen, toegefchoten ; zy „ fpraken my vriendelyk aan, terwyl zy my „ zagtjes heen en weder fchuddeden, en nu „ eerst ontwaakte ik uit eenen levendigen, „ benaauwenden — 1droom, uit welken ik, »s nog droomende, my reeds lang verbeeld „ had ontwaakt te zyn. De vraageti, welke „ zy my deeden, als: „„ Wat deert u? Wat „„ wilde gy toch met die hand uitvoeren , „„ het was, als of gy dezelve wilde verwrin„„ gen? —m beantwoordde ik niet anders, ,, dan met den hartelyken uitroep: ,,„6My» „„ ne verheerlykte vriendin !

„ Nimmer was ik gelukkiger uit eenen droom „ontwaakt, dan thans., Terwyl ik geheel „ afgemat, en met opene oogen in het bed „ zat, en myne eigene, band met de andere „ nog. immer ftuipagtig vast hield, had ik,, „ tot bet oogenblik, dat ik geheel ontwaakt

„ was,

Sluiten