Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

s r o o K'

„ was , my fteeds verbeeld, de hand mynep „ hemelfche vriendin vast te houden. Kn „ zelfs toen nog was het moeilyk, my geheel „te overtuigen, dat ik geene verfchyning „ gezien, maar gedroomd had . Ik vertrouw „ de oorzaak hier van, in den toenmaaligen, „ zeer natuurlyken, overgang, uit den llaass penden in den waakenden todland te moeai ten zoeken."

„ Het is echter zonderling, dat de vast„ gekoudene "hand, in vergelyking met dc „andere, cn met her overige myns lie„ chaams, indedaad y.skoud" genoegzaam als-

lam, en over het geheel zoo gefield was, „ als of de omloop des bloeds in dezelve j, geftremd was. Intusfchen verzekerde my „ een hier woonend geneesheer , aan wien ik' „ naar de oorzaak daar van vroeg, dat bet „ verkouden van deze hand , die misleiden „ buiten dat ontbloot had gelegen, zeer na„ tuurlyk was ; inzonderheid in eenen zoo „ benaauwenden droom, en by de toenmeali3» ge ongefteldheid myner gezondheid."

i Dos

Sluiten