Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEHTELLIN G S N.

*23

de*volkomenfte doodsreuk den neus der lidderenden liet geheim.

Het geene op den beevenden infpetfor was gevallen, was geen fpook, ook niet zyn gewezen amprgenoot zelf, maar zyn overgebleven romp. Deze was ook in dit oogenWik met misfchien flechts fchyndood, maar i„de. daad levenloos en ontzield. De infpcctor rilde by de gedagte, dat Zyn vriend, in een' ftaat van gebondene levenskreten, misfchien als een fchyndoode in den grafkelder gebragt, en 's nagts op den predikftoel eerst vvezenJyk geftorven was. Misfchien was de verrezene in bedwelming naar den predikftoe, ge> gaan, in plaats van aan de kerkdeur te klop. pen en om hulp te roepen; ja misfchien had hy wel geroepen, doch was „iet gehoord «eworden !

Deze en diergelyke mogelykheden heling. Bigden den goeden infpeélor, tot emdelyk de minder ontftelde en uit dien hoofde meet koelbloedige koster, by het bezien der, met geweld opengebroken, grafkelder, de «egron. de aanmerking maakte, dat de vêrrezehe, om F 2

uit

Sluiten