Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K24 SPOOK-

uit zyn verwulfd graf te komen , volftitkt vreemde hulp had nodig gehad. Men bemerkte ook indedaad daar , waar het gewelf open gebroken was, duiuelyka tekens van hamer» flagen, die buitenwaard* gedaan waren.

Nimmer had de ontdekking van eenen geweldigen inbraak den menscblievenden infpector grooter vreugde veroorzaakt, dan thans !

Doch nu oiitftonden weder nieuwe vraagen: welke roekelooze had dezen moeilyken inbraak durven onderneeraen? — Hoe was hy in de rondsom gefloten kerk gekomen? — En welk een zonderling denkbeeld had hem aanleiding gegeven, om het lyk op den predikftoel te zetten? —

Terwyl men over deze vraagen nadagt, ontdekte men in een der benedenfte kerkvengfters eene met geweld gemaakte opening, zoo groot, dat een volwasfen mensen ruim ge«oeg daar dóór konde. Nevens dezelve vond men een' metaalen regimentsknocp van een foldaateu ftropkous, De infpeftor ykle naar den commandant der ftad, verhaalde hem het gantfche geval, en liet het aan zyn doorzigt

over,

Sluiten