Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

17 E R T R L L I N G E N. 125

(TVer, of en boe , door middel van den knoop, mogelyk de daader te ontdekken ware. De commandant deed terftond bet garnizoen byeen komen , en de ftropkonsfen, met inzigt op misfchien onibrcekende knoopen, onderzoeken. Daar echter flegts één éénige knoop gemist werd, 'en nog wel by een' foldaat, die altoos, en in alle opzigten, een voorbeeldig leven geleid had, bleef 'er weinig hoop, om den daader door den gevonden knoop te ontdekken. Intusfchen nam men hem in arrest; en tegen aller verwagting bekende hy terftond in het eerfte verhoor, de fchuldige te zyn, en verhaalde het volsende:

„ Toen het lyk van den zaligen magister," zeide hy, „op het paradebed lag, bemerkte „ik aan een' der vingers eenen fchooren „ring. Is bet niet jammer, dagt ik, dat „ deze kostbaarheid in het graf voor de we„reld verlooren zou gaan, terwyl ik, met ee„ne zieke vrouw en zeven hongerige kinde„ren gebrek lyde? Iedele vrees voor fpoo„ken of geesten kenne ik niet. Wat zou j, my dus te rug hebben kunnen houden vau F 3 „her,

Sluiten