Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SPOOK-

„het befluit, om, uit liefde voor de mynen, „in den nagt den ring te haaien? Steels» dagt ik, kan men dit niet noemen; want „ fteclen is, zynen naasten heimelyk het zy„ ne te ontvreemden ; et> de aarde, in wier „ fchoot de ring zal bedolven worden, is myn „ naasten nier.. Het eenige, wat by myn „voorneemen my nog veiöntruste. was, dat „ik het vengfter en het graf, welk ik beide „openbreeken en dus befehadigen moest, „niet weder durfde laaten heiftellen; hoewel „ik voor een gedeelte der waarde van den „ ring zulks had kunnen doen , en ook gaarne „zou gedaan hebben. De liefde tot de my„nen overwon echter, van tyd tot tyd, deze „bedenkingen, terwyl daarenboven myn beangstigd geweten my ten laatüen nog toeluisterde: de kerk is ryk, zy zal zulk ee„ ne nietsbeduidende fchade gaarne dragen, „ te meer indien daardoor een noodlydend htiisn gezin geholpen worde. Intusfchen zie ik „thans klarer, dan vóór de uitvoering der „daad, dat ik zelfs ook wegens deze cmilan- j „digbeid ftrafbaar ben."

«Toen J

Sluiten