Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERTELLINGEN.

12?

„Toen ik," vervolgde hy, „in den grafkelder gekomen zynde, geheel verfchrikt „bemerkte, dat de overgeblevene weduwe „ waaiTchynelyk vóór de begravenis den ring „wetleröm naar zich genomen had, werd ik „boos, en nam in den eerften drift het oVer„yld beilnit, ter tugtiging der hoogmoedige „ Vrouw, het lyk haars mans op den predik„ ftoel te fleepen. Intusfchen bekenne ik, „ook in dit opzigt, thans, by koeleren bloe„de, gaarne, dat •—• hoewel enkel de onty„dige praalzugt van des magisters vrouw my „ aanleiding tor deze daad gaf «—- het ech„ter niet aan my ftond, om deze vrouwlyke „onbezonnenheid te ilraffcn; ik heb my hier„in tegen hoogere hand vergrepen, en zal „dus ook dddr voor de my opgelegd worden, „de ftraf gewillig draagen."

De opregte bekentenis van dezen zeldzaamen misdaadiger veroorzaakte een innig medelyden by allen, die daarvan hoorden, ea had ook byna zyne rechters bewogen, hem, in plaats van ftraf, eene belooning toe te leg. gen. Doch het'inkomende berigt, dat dit F 4 kan.

Sluiten